Series
Em-technik
Van điều chỉnh (Loại 5A), khủy ống, ren trong G, dạng khối

Van điều chỉnh (Loại 5A), khủy ống, ren trong G, dạng khối 

Van điều chỉnh (Loại 5A), thẳng, ren trong G, dạng khối

Van điều chỉnh (Loại 5A), thẳng, ren trong G, dạng khối

Van điều chỉnh (Loại 5L), dùng cho bảng lắp điêu khiển, khủy ống, ren trong G

Van điều chỉnh (Loại 5L), dùng cho bảng lắp điêu khiển, khủy ống, ren trong G

Van điều chỉnh (Loại 5L), dùng cho bẳng lắp điều khiển, thẳng, với ren trong G

Van điều chỉnh (Loại 5L), dùng cho bẳng lắp điều khiển, thẳng, với ren trong G

Van điều chỉnh (Loại 5L), thẳng, ren trong GG với vành O

Van điều chỉnh (Loại 5L), thẳng, ren trong GG với vành O